خداحافظ خانم اوریو: نگاهی به روند کار برند Mona di Orio پس از مرگ وی

یکی از کلیدی ترین مبحثهای پیرامون حفاظت و مرمت بناهای تاریخی جدال بین دو ایدئولوژیِ “بنا رو به صورتی که هست حفاظت کنیم” هست با “ترمیم کنیم و برش گردونیم به حالتی که در ابتدا بوده”. این البته موضوعی نیست که بشه به صورت محتوم ارزیابی کرد و تو یه پوشه انداختش و گفت آها […]

Web Statistics